C.O.P. GRUPO DE LIMPIEZAS, S.L.

Criteris ambientals

Sobre productes i utilització

Aportem informació sobre les previsions de consum de productes químics expressada en mg/m2 de matèria activa.

En el cas que el consum de matèria química activa sigui superior a 100 mg/m2 s'aportarà una justificació i un estudi o projecte per reduir-lo.

Aportem fitxes tècniques i de seguretat de cada producte utilitzat i una llista de tots els productes que s'utilitzen. Així com instruccions concretes per a la seva manipulació.

Els productes químics utilitzats en neteja estàndard no contindran cap ingredient en proporció superior al 0,01% del producte final que estigui classificat com R40, R46, R49/50/51/53.

Utilitzarem sals d'amoni quaternari només quan no siguin fàcilment biodegradables.

Els següents ingredients no formaran part de les neteges estàndard: EDTA, NTA, Fosfat.

Els embalatges no contindran PVC ni altres plàstics clorats.

Les bosses d'escombreries seran de plàstic reciclat de post consum en més d'un 95%.

En el paper higiènic i altres productes de cel·lulosa, la matèria primera serà 100% fibra reciclada i no s'hauran utilitzat agents blanquejants òptics ni agents segrestants com l'àcid EDTA. En el procés de fabricació no s'hauran usat preparats que continguin crom, cadmi, mercuri, plom, níquel, coure o zinc.